• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lietuvos keliu – vedami darbo, mokslo ir kūrybos

„Nenurimstanti ieško dvasia to, kas dora, gražu ir kilnu,” – šiuos gilios prasmės lietuvių tautos dainiaus Maironio žodžius savo šventei – Lietuvos maironiečių draugijos 25 – mečio minėjimui – pasirinko mūsų rajono maironiečiai. Renginio organizatoriai , Telšių  ,,Džugo” gimnazijos maironiečiai ir jų vadovė Aušra Ramančauskienė, iš širdies pasistengė, kad šventė būtų ir iškilminga, ir labai šilta, sujungianti bendraminčius į dar glaudesnį būrį.  (Šiame minėjime dalyvavo ir mūsų gimnazijos maironiečiai su vadove Gražina Narmontiene.)

Lietuvos maironiečių draugija gimė kartu su Lietuvos Atgimimu – 1989 m. spalio 28 – ąją. Šiuo metu tai viena iš didžiausių tautiškų jaunimo organizacijų, kaip rodo neseniai atlikti tyrimai, pagal reikšmę ugdymui užimanti antrąją vietą po skautų. Pasirinkę šūkiu Maironio žodžius „Paimsme arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“, maironiečiai išvystė įvairiašakę veiklą: studijuoja Lietuvos istoriją, etninę kultūrą, literatūrą, tyrinėja gimtąją kalbą, susipažįsta su įvairiausiais gimtojo krašto kampeliais, dalyvauja išvykose ir į svečias šalis, susijusias su mūsų praeitimi ir kultūra.
Aktyviai šioje veikloje dalyvauja ir mūsų rajono maironiečiai, į šventinį sambūrį atsivežę ir savo kūrybos: kas eilių, kas dainų, o kas ir anksčiau rašytų pranešimų reziumė. Šventės pradžioje, kaip visada, sugiedojome maironiečių himną. Žvaliai visus nuteikė Telšių  „Džiugo” gimnazistų sutartinė ( mokyt. F. Sabaliauskienė), Eigirdžių pagrindinės mokyklos maironiečių meninė kompozicija (vad. D. Juškienė). Kokia gi šventė be sveikinimų? Gerų žodžių maironiečiams nepašykštėjo gimnazijos direktorius M. Sabaliauskas, kunigas V. Dirvonskis – buvęs Viešvėnų vidurinės mokyklos maironietis, Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Z. Pikiotienė. Pasveikinti savo draugų atvyko ir Vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopos atstovai su savo globėja J. Raudyte.  Viešvėnų pagrindinės mokyklos direktorius J. Petrauskas, ištikimasis maironiečių globėjas ir palydovas visose jų kelionėse, ypač įtaigiai išsakė mintis apie Maironio asmenybės, jo kūrybos idėjų patrauklumą ir svarbą tiek tautinio atgimimo epochoje, tiek mūsų laikais. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos maironiečių vadovė G. Narmontienė  gyvai, pasitelkdama vaizdinę medžiagą apžvelgė visą rajono maironiečių veiklos istoriją, o Trečiojo amžiaus universiteto Saviraiškos fakulteto dekanė I. Radzienė, buvusi Telšių r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė, prisiminė Maironiečių draugijos gimimą Telšių rajone, palinkėjo, kad maironiečiams niekada nepritrūktų savo darbą mylinčių vadovų. Poetė, buvusi ,, Džiugo” gimnazijos mokytoja A. Varnelienė poetiškai išsakė pagarbą tautos dainiui, priminė jam skirtą poezijos rinktinę ,, Ateini iš giesmės”. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos maironiečių globėjai V. Vengrienei teko  atsakyti į svarbų klausimą: ar lengva tarnauti Lietuvai? Turbūt kiekvienas lietuvių kalbos mokytojas ilgai negalvodamas atsakytų: lengva, nes savanoriškai pasirinkau šią tarnystę ir tikiu savo darbo prasme. Juo labiau, kai tenka bendrauti su maironiečiais, taip pat patriotiškai nusiteikusiais jaunais žmonėmis, branginančiais mokslą, meną, kūrybą.
Kad maironiečiai – mokslo ir meno mylėtojai, įrodė ir šventės programa. Visus žavėjo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos  mokinės K. Dačkevičiūtės,  ,, Džiugo” gimnazisčių B. Beržanskytės, D. Griškutės, D. Tamošauskaitės, S. Steckytės, tos pačios gimnazijos trečiaklasių ( vad. F. Sabaliauskienė) atliekamos dainos. Savos kūrybos eilėraščius skaitė Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 5b klasės mokinė R. Žylytė ( vad. G. Narmontienė), Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos 4g klasės mokinė, „Pavasario balsų” konkurso dalyvė D. Surblytė,  šios gimnazijos maironiečių – alumnų eiles, surinktas į almanachą „Svajoju pakelti sparnus”, pristatė E. Būdvytytė, U. Dombrauskaitė ir U. Naglytė. „Džiugo” gimnazistas E. Praspaliauskas vyriškai tvirtai padeklamavo Maironio „Pirmyn į kovą”, o jo bendraklasė D. Makarovaitė klausytojus pradžiugino pranešimu ,, J.
Tumo - Vaižganto prisiminimai apie Joną Mačiulį – Maironį”( vad. A. Ramančauskienė). Varniškė R. Jonikaitė, dviejų Maironiečių konferencijų Vilniaus Universitete pranešėja, supažindino bendraamžius su dar viena savo veiklos sritimi - kalbos darbu apie gimtosios Janapolės  vardyną. O Eigirdžių maironiečiai pasirodė esą ne tik puikūs skaitovai ir dainininkai, bet ir sumanūs organizatoriai: visi šventės dalyviai turėjo pasukti galveles ir išbandyti savo atmintį jų sumanytoje mini viktorinoje apie Lietuvos maironiečius ( vad. D. Juškienė).
Pakiliai nusiteikę, sušildyti mielų, vaišingų šeimininkų šypsenų, pasivaišinę arbata ir skaniu eigirdiškių pyragu, skirstėsi iš šventės maironiečiai. Net saulė, lyg džiaugdamasi drauge su mumis, nustūmusi ištisą savaitę pasaulį temdžiusius debesis,  skaisčiai, pavasariškai nusišypsojo.
Vlada Vengrienė, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
Nuotraukoje - šventės dalyviai po renginio.