• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Socialiniai pedagogai

 

Socialinių pedagogų teikiamos paslaugos

 

Ÿ       Administruoja mokinių nemokamą maitinimą.
Ÿ       Bendradarbiauja su kitais gimnazijos specialistais, pedagogais, auklėtojais, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos ir Ugdymo karjerai grupės veikloje.
Ÿ       Bendradarbiauja su socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Bažnyčia.
Ÿ       Gina vaikų teises ir atstovauja jų interesams.
Ÿ       Informuoja tėvus apie iškilusias problemas, gimnazijos nelankymo atvejus.
Ÿ       Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
Ÿ       Kartu su kitais bendruomenės nariais vykdo patyčių, smurto, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
Ÿ       Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
Ÿ       Konsultuoja mokinių tėvus ir šeimas mokinių socialinių įgūdžių ugdymo klausimais.
Ÿ       Konsultuoja mokytojus, auklėtojus mokinių adaptacijos gimnazijoje klausimais.
Ÿ       Lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
Ÿ       Organizuoja mokinio reikmenų įsigijimą.
Ÿ       Padeda mokiniams ugdantis socialinius įgūdžius, adaptuojantis gimnazijoje bei visuomenėje.
Ÿ       Suteikia mokiniams pirmąją medicininę pagalbą, jei gimnazijoje nėra visuomenės sveikatos specialistės.
Ÿ       Vykdo mokinių pavėžėjimo apskaitą.

Socialinio pedagogo Valdo Dargužio darbo laiko grafikas

Savaitės diena 

Konsultavimas, talonų dalinimas 

Pietūs 

Darbo vieta

Pirmadienis 

745 – 1600

1200 – 1230

TVBG

Antradienis 

745 – 1600

1200 – 1230

TVBG

Trečiadienis 

745 – 1600

1200 – 1230

TVBG

Ketvirtadienis 

745 – 1200
1230 – 1600

1200 – 1230

Pradinėje mokykloje
TVBG

Penktadienis 

745 – 1545

1200 – 1230

TVBG