• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sielovada

Pelenų diena gimnazijos koplyčioje

 
image
image

Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

 
image
image

Šv. Jono Bosko idėjos gyvos ir šiandien

 
image
image

           Vienas... Visiškai vienas buvo kun. šv. Jonas Bosko, kai pradėjo teikti pagalbą skurdžiai gyvenantiems, pamirštiems, sunkaus elgesio jaunuoliams. Pasirinkęs dvasinį kelią, 1855 – aisiais metais įsteigė Saleziečių kongregaciją, kurios atstovai šiuo metu vykdo veiklą visame pasaulyje.
           Sausio paskutinę savaitę Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos kapelionas Piercarlo Manzo su savo SDB kongregacijos  broliais organizavo įvairius minėjimus, skirtus kun. šv. Jono Bosko atminimui. Pažintis  su dvasininko gyvenimu ir darbais vyko per įvairias veiklas. Gimnazistai žaidė žaidimus, kuriuos kadaise žaisdavo jaunuoliai su broliais saleziečiais,  klausėsi pasakojimų, dalyvavo Šv. Mišiose, kurias vyresnių klasių mokiniams aukojo gimnazijos kapelionas kun. Egidijus Kumža, o pradinukams - prelatas Juozas Šiurys.
           Gimnazijoje apsilankė charizmatiškasis virtuvės šefas ir „Kulinarijos studijos“ vadovas Gian Luca Demarco, kuris augo ir gyveno Turine, šalia saleziečių oratorijos. Svečias mokiniams pasakojo, koks jis buvo paauglystėje ir kaip jo gyvenimas pasikeitė įsitraukus į saleziečių draugiją. „Į pasaulį reikia  žvelgti plačiai ir drąsiai,  matyti šalia esančius žmones ir niekada  nepalikti jų vienų sunkiomis akimirkomis,“ – teigia Gian Luca Demarco. Susitikimo pabaigoje visiems patarė  ne tik žiūrėti į žmones, bet ir bandyti juos suprasti.
            Savaitės minėjimus gimnazijos bendruomenė užbaigė kun. šv. Jono Bosko atlaidų šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
           Nors  kunigas Jonas Bosko pradėdamas savo kilnius ir gerus darbus buvo vienas, tačiau Tikėjimas, Malda ir Meilė pakeitė ne vieno jauno žmogaus likimą. Tegul saleziečių brolių idėjos įsitvirtina ir su visų mūsų  pagalba būna gyvos.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė Šilinės atlaiduose

 
image

     Rugsėjo 12 d. į  Šiluvoje vykstančius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus iš visos Lietuvos rinkosi  katalikiškų ugdymo įstaigų bendruomenės, kurios dar dalyvavo ir  festivalyje „Būkite drąsūs sekti Jėzumi!“. Festivalio eisenoje mūsų gimnazija  buvo atsakinga už šlovinimą. IV klasių gimnazistai su auklėtojomis,  gimnazijos kapelionas P. Manzo SDB ir tikybos mokytoja R. Kumžienė drauge su kitomis katalikiškomis mokyklomis meldėsi ir giedojo giesmes. Po eisenos gimnazistai kartu su mokytojais, administracijos darbuotojais bei gimnazijos kapelionu kun. E. Kumža  dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo JE vyskupas K. Kėvalas. Homiliją tarsi pašnekesį su vaikais sakęs vysk. K. Kėvalas akcentavo, jog ir Jėzus su savo tėvais keliavo į Jeruzalės šventyklą, kaip dabar mokiniai į Šiluvą, kur daugybė žmonių meldžiasi, ieško paguodos. Šioje šventovėje buvo meldžiamasis ir už mūsų Tėvynės laisvę.
      Festivalio „Būkite drąsūs sekti Jėzumi!“ metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, kurios padėjo geriau pažinti Dievą, save, artimą, bendrai meldžiantis išgyventas  nuoširdus bendrystės jausmas. Kun. S. Bužauskas, kalbėdamas su moksleiviais, paragino niekada nepamiršti trijų žodžių iš „d“: dėkojimas, džiaugsmas ir dovanojimas. 

Gavėnios laikotarpis Vincento Borisevičiaus gimnazijoje

 
image

Jei įžengsi į bažnyčią ir atversi savo sielą tylai, pastebėsi, kad Dievas pats pirmas sutinka Tave su šypsena.

Bruno Ferrero

     Tinkamas metas įžengti į bažnyčią ir rasti laiko pabuvimui su savimi, santykiui su Dievu ir jo šypsena - gavėnios metas. Gavėnia – tai ypatingas laikas, skirtas dvasiniam atnaujinimui, atsivertimui, dvasinėms pratyboms, atgailai – viskam, kas leidžia pažinti išganančią Dievo meilę.  
     Gavėnios metu gimnazijos kapelionas kun. Doan Quoc Ky (Pranciškus Ksaveras) visą mėnesį organizavo įvairius renginius, skirtus šiam ypatingam laikotarpiui: kiekvieną rytą gimnazijos fojė visus ateinančius pasitikdavo nutiestas gavėnios kelias, norintieji turėjo galimybę atlikti koplyčioje išpažintį.
      Balandžio pradžioje gimnazijos bendruomenės narius Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebonas Vygintas Gudeliūnas pakvietė į Švenčiausio Sakramento adoraciją. Adoracijos metu užsiėmimą organizavo mokyklos prezidentė Saulė Akavickytė, giesmes padėjo giedoti Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopos nariai.
     Didžiąją savaitę gimnazistai, jų tėveliai, mokytojai, darbuotojai pradėjo Kryžiaus kelio procesiją, po kurios visi drauge  žiūrėjo filmą „Jėzaus kančia“.  
     Po kelių dienų  vyko gavėnios rekolekcijos mažiesiems gimnazijos mokiniams, o gimnazistams-  kunigų seminarijoje. Jų metu moksleiviai atliko dvasines pratybas gilindamiesi į tarpusavio santykius, dalyvavo diskusijoje su Telšių raj. Senelių globos namų atstovais. Senoliai pasidalino mintimis, kas jiems yra tikėjimas, kokia tai stipri galia sunkiomis gyvenimo akimirkomis. Rekolekcijų metu JE Vyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo apie jauno žmogaus galimybes, pasirinkimus ir asmeninį santykį su Dievu. Šv. Mišias gimnazijos bendruomenės nariams aukojo JE  Vyskupas Kęstutis Kėvalas, seminarijos rektorius Saulius Stumbra.  Rekolekcijų Šv. Mišiose viltingas giesmes giedojo Jokūbas Juškevičius, Ernesta Dargužienė ir Emilija Lendraitytė.
     Po Šv. Mišių gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis priminė, kad šis laikas mums skirtas santykio su savimi, Dievu ir artimu  atstatymui,  ragino jį išnaudoti tinkamai.
     Nuoširdžiai dėkojame JE Vyskupui, kunigų seminarijos rektoriui, kunigams, seminaristams – visiems prisidėjusiems, organizuojant rekolekcijas.
     Susitelkę drauge, stabtelkime ir apmąstysime, ką sako mūsų širdis. Gal ji bus pagalbininkė į Velykų paslaptį?

Šv. Mišių tvarkaraštis

 
image
 
image

Adventas – laukimo ir nuoširdaus dalijimosi metas

 
image

Per Adventą laukiame Kristaus atėjimo. Šiuo laikotarpiu tamsias, niūrias dienas norisi pripildyti dėmesiu kitiems, dalytis prasmingu laukimu, pabūti drauge su brangiais žmonėmis.
Mūsų gimnazijos bendruomenė paskutinio lapkričio penktadienio vakarą rinkosi į aktų salę. Čia kiekviena klasė su auklėtoju ir tėveliais pynė vainikus. Ši bendra veikla ir šiltas pabuvimas kartu leido pajusti tikrąją Advento laikotarpio prasmę. Nupinti vainikai buvo eksponuojami antro aukšto fojė. Juos pirmadienio rytą pašventino gimnazijos kapelionas Pranciškus SDB. Vėliau šie adventiniai simboliai papuošė mokytojų kabinetą, gimnazijos koplyčią, klases. Vieną vainiką gimnazija padovanojo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai.
Prasminga, visus vienijanti bendra veikla, jauki aplinka privertė susimąstyti apie susikaupimo laikotarpį ir artėjančias Šv. Kalėdas.